Start | Kontakt   suchen
deutsch english niedersorbisch polnisch russisch

DIB Logo

Mobilny póraźowański team

Póraźowaś – Pśewóźowaś – Wobźělowaś se

 • k spěchowanju cłowjeskeje kultury wšednego dnja
 • za kritiske rozestajanje z pšawicarskim ekstremizmom a
 • za zmócnjenje demokratiskeje pógromadnosći

 

Wutšobnje witamy:

Mobilny póraźowański team Bramborskego instituta za póraźowanje zjawneje pógromadnosć

 • statkujo sobu w komunach a regionach Bramborskeje z póraźowanim, moderaciju a informaciju pśi zmócnjenju a wuwiśu wobšyrneje demokratiski nastajoneje towarišnosći.
 • póraźujo wšykne towarišnostne iniciatiwy a jadnotliwe wósoby – wót starosćiwych starjejšych až k głowno- abo cesnoamtskemu šołśe, wót šyrokeje wokrejsneje seśi za tolerancu až k městnej dobrowólnej wognjowej woborje, wót pśedewześarja až ku krajnemu raźcoju.
 • ma ako zaměr zgromadne wuwiśe a zawěsćenje demokratiskich zakładnych gódnotow,  zmócnjenje zagronitosći kuždego jadnotliwego na swójom městnje a wótwoboranje a zadoranje pšawicarski ekstremnych a rasistiskich wuwiśow a pśepśimjeśow.

Mobilny póraźowański team źěła wót septembra 1998 w ramiku statkowańskego koncepta “Tolerantna Bramborska – za mócnu a žywu demokratiju” krajnego kněžarstwa w bramborskich komunach. Źěło mobilnego póraźowańskego teama Bramborska jo se južo zachopiło 1992. Až do lěta 1998 su se wuwijali głowne źěłowe pśistupy w małem teamje.

Źinsa stoj šesć regionalnych póraźowańskich teamow z pśecej dwěma sobuźěłaśerkoma/sobuźěłaśerjoma k dispoziciji:

 • Angermünde: Barnim und Uckermark
 • Chóśebuz: Elbe-Elster, Górne Błota-Łužyca, Sprjewja-Nysa a Chóśebuz
 • Frankfurt (Oder): Märkisch-Oderland, Landkreis Oder-Spree, Frankfurt (Oder)
 • Neuruppin: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel
 • Potsdam: Potsdam-Mittelmark, Havelland, Brandenburg/Havel und Potsdam
 • Trebbin: Teltow-Fläming, Dubja-Błota

Zastojnstwowy běrow w Potsdamje nawjedujo kolegialne póraźowanje teama, koordiněrujo regiony pśesegajuce pominanja a pśewzejo wenkowne zastupowanje mobilnego póraźowańskego teama.

Kradu wutrjefjone groni źěło mobilnego póraźowańskego teama : pomoc k sebjepomocy za demokratisku kulturu w Bramborskej – pśeśiwo namócy, pšawicarskemu ekstremizmoju a  winikojstwoju pśeśiwo cuzym.

Pśikłady z prakse:

 • ´Pšawicarske ekstremisty ‘ w parlamentach...
  Tam, źož se pšawicarski ekstremne wótpósłańce do wokrejsnych sejmow a komunalnych zastupnistwow wuzwóle, stoje demokratiske aktery – nosarje mandatow, sobuźěłaśerje zastojnstwow a šołty pśed pšašanim: Kak dejmy z tymi pšawicarski ekstremnymi nosarjami mandatow wobchadaś? Co smějomy, co musymy, kak dejmy se zaźaržaś? Mobilny póraźowański team póraźujo w takich situacijach jadnotliwcow a kupki, pśewjeźo workshopy a diskusijne zarědowanja a dajo tak demokratiskim akteram wěcej wěstosći w swójom statkowanju.
 • Pódpěranje demokratiskich bergarskich iniciatiwow...
  Ciwilne towarišnostne  źěłowe krejze a seśi za tolerancu a demokratiju su se w cełem kraju ako wažne struktury za spěchowanje demokratiskeje kultury etablěrowali. Mobilny póraźowański team jo pomogał pśi załoženju wšakorakich krejzow, jo moderěrował wobradowanja a jo pódpěrował namakanje idejow a temow. Pśi dalšnem źěle takich seśow pódpěrujo mobilny póraźowański team pśez pšawidłowne póraźowanja, we formje workshopow a klawzurow, kótarež teke pśinosuju k wuwiśeju organizacije a stabilnosć a statkowańsku zamóžnosć takich zwězkow pśez lěta zawěsćuju.

 • Spěchowanje integraciskich procesow...
  Gaž wokrejse za kapacitami za zakwartěrowanje wuběgańcow pytaju a je wuběraju, nastawaju cesto konflikty wšakorekego charaktera. Cesto dosć reagěruju wobydlarje z pšašanjami, tšachami a starosćami a samo z masiwnymi wótpokazanjami. Mobilny póraźowański team pśewóźujo toś te procese z póraźowanjami, moderaciju a pósrědnjenim mjazy konfliktowymi kupkami. Transparentna komunukacija a aktiwne zapśěgnjenje bergarjow a ciwilnych towarišnostnych akterow móžo tomu zadoraś, až pšawicarske ekstremisty atmosferu na městnje pśiwóstśiś mógu, a dajo rownocasnje tym luźam pódpěru, kenž kśě pśi zarědowanju wuběgańcow pomagaś. Wjelgin cesto poraźujo mobilny póraźowański team teke iniciatiwy, kenž se za pozitiwnu pśiwitańsku kulturu wuběgańcow zasajźuju.

 • Reakcija na pšawicarski ekstremne manifestacije...
  Pśecej zasej su pšawicarski ekstremne organizacije w zachadnosći na města a jsy z manifestacijami a demonstracijami śišć wugbali. Mobilny póraźowański team póraźujo zastojnstwa, politiku a ciwilnu towarišnosć, kak mógu w swójich danych wšakorakich źěłowych formach  pšawe wobchadanje z toś tymi tšojenjami namakaś a swójske formy resp. móžnosći statkowanja wuwijaś.

 • Iniciěrowanje participaciskich procesow w zjawnej pógromadnosći...
  Wšojadno za kaku cilowu abo starstwowu kupku: mobilny póraźowański team póbitujo z póraźowanim a pśewjeźenim zarědowanjow wjelikich kupkow a konferencow kwalificěrowanu pódpěru pśi participaciskich procesach w zjawnej pógromadnosći a zmócujo stakim demokratisku kulturu z aktiwnym wobźělenim wjele luźi w Bramborskej. Na taku wašnju jo se w slědnych lětach we wjele gmejnach mógało wuspěšnje statkowaś pśeśiwo bźezperspektiwnosći, wuběganjeju ze jsow a politiskej wobuznosći.

Flyer herunterladen

Regionen

Regionen

Geschäftsstelle

Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung
Zum Jagenstein 1
14478 Potsdam

Tel.: 0331 740 6246
Fax: 0331 740 6247

Geschäftsführer:
Markus Klein
0163 881 5574
klein@big-demos.de

Referentin der Geschäftsführung:
Astrid Peters
0176 2429 6116
peters@big-
demos.de

Büroleiterin:
Angela Kühne
0173 648 9581
geschaeftsstelle@big-
demos.de

Alle Adressen des MBT Brandenburg auf einen Blick